ETO jelzetek

A MokkaWiki wikiből

Tartalomjegyzék

Az Egyetemes Tizedes Osztályozásról

Az Egyetemes Tizedes Osztályozást az adatbázis tartalmának tematikus csoportosítására használjuk:

Ha nagy témacsoportokhoz tartozó műveket szeretnénk találni a katalógusban, akkor az ETO jelzet szerinti keresést használhatjuk. (Szűkebb témák keresésére a tárgyszó-keresés ajánlott)


A tizedes osztályozás elnevezés arra utal, hogy a témakörök, fogalmak hierarchiáját a tízes számrendszer helyiértékeinek segítségével fejezi ki.

Például:

A 2 szám a vallást jelöli. A 23 a dogmatikát a 231 az Istenre, 232 Krisztusra vonatkozó nézetek.

Az 5 szám a természettudományokat. Az 51 a matematikat, az 511 a számelméletet, az 512 az algebrát.

pl.
5* --> minden természettudománnyal foglalkozó mű
51* --> minden matematika
511* --> minden számelmélet

Így, ha az adatbázisban keresünk, annál szélesebb témakört ölel fel a keresésünk minél rövidebbre csonkoljuk (% jel alkalmazásával) az ETO jelzetet.


A MOKKA adatbázis a korábbi időszakokban nem tartotta meg a beküldött ETO jelzeteket, így csak az újabban bekerült rekordok foghatóak meg ETO kereséssel.

Rövid tudományterületi lista

    0 Általános művek
       00 A tudomány és kultúra legáltalánosabb alapjai
       01 Könyvészet, bibliográfiák, katalógusok
       02 Könyvtártan
       030 Referenszkönyvek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak
       050 Folyóiratgyűjtemények
       06 Szervezetek, testületek, kongresszusok
       08 Gyűjteményes művek
       09 Kéziratok, könyvritkaságok
     1 Filozófia, Pszichológia
       19 Filozófiatörténet
       11 A lét filozófiai problémái
       13 A szellem filozófiája. A szellemi lét metafizikája.
       14 Filozófiai rendszerek és állásfoglalások
       159.9 Pszichológia
       16 Logika. Logisztika. Ismeretelmélet.
       17 Erkölcs. Erkölcstan. Etika.
    2 Vallás. Teológia
        21 Természetes vallás.Vallásfilozófia.
        22 Biblia, Szentírás
        23 Dogmatika. Theologia dogmatica. Rendszeres teológia
        24 Morális teológia.Erkölcstan. Gyakorlati teológia. Aszkétika és misztika.
        25 Lelkipásztorkodástan. Pasztorális teológia. Lelki gondozás.
        26 A keresztény egyház általában. Alapítása és tevékenysége
        27 Általános keresztény egyháztörténet
        28 Különféle keresztény egyházak, felekezetek, szekták és közösségek.
        29 Általános és összehasonlító vallástudomány. Nem-keresztény vallások. Mitológia.
    3 Társadalomtudományok
        30 A társadalomtudományok elmélete és módszertana
        31 Statisztika. Demográfia. Szociológia.
        316 Szociológia
        32 Politikatudomány
        33 Közgazdaságtan
        34 Jog. Jogtudomány
        35 Államigazgatás. Közigazgatás. Államigazgatási jog.Közigazgatási jog. Hadtudomány
        36 Szociális gondoskodás. Lakásügyek. Fogyasztási érdekek. Biztosításügy.
        37 Nevelés és oktatás
        39 Etnográfia
     5 Matematika és természettudományok
        51 Matematika
        52 Csillagászat. Geodézia
        53 Fizika
        54 Kémia
        55 Földtudományok
        56 Őslénytan, Paleontológia
        57 Biológia
        58 Növénytan
        59 Állattan
     6 Alkalmazott tudományok
        61 Orvostudomány
        62 Mérnöki tudományok. Technika
        63 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat
        64 Háztartás
        65 Szervezés. Ügyvitelszervezés. Üzemvezetés. Üzemszervezés.
        66 Vegyipar és rokon iparágak. Kémiai technológia
        67 Iparágak és mechanikai technológiák
        68 Iparágak. Továbbfeldolgozó iparok
        69 Építőipar. Építőanyagok
     7 Művészetek
        71 Területrendezés
        72 Építészet
        73 Szobrászat
        74 Rajzművészet
        75 Festészet
        76 Grafikai művészetek
        77 Fényképezés
        78 Zene
        79 Szórakozás
    8 Nyelv és irodalom
        800 A nyelv általános kérdései
        801 A nyelvészet és filológia kérdései általában
        Egyes nyelvek
        82 Világirodalom, irodalomtudomány
        Egyes irodalmak
    9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem
        91 Földrajz. Geográfia. A Föld és országainak.Utazások. Regionális földrajz
        902 Régészet
        929 Életrajz. Biográfia és rokon tudományok
        930 Történelem. Történettudomány. Történeti segédtudományok
        Egyes országok, területek története


Részletesebb tudományterületi lista

0 Általános művek

00 A tudomány és kultúra legáltalánosabb alapjai

001Tudomány és ismeretek általában
002 Dokumentáció. Könyvek. Írásművek. Szerzôi, kiadói tevékenység
003 Írásrendszerek. Jelek és szimbólumok.
005 Szervezés, szervezéstudomány, a szervezés módszertana
006 Szabványosítás, szabványok
007 Tevékenység és szervezése. Információ-, kommunikáció- és szabályozáselmélet
008 Művelôdés.Civilizáció. Kultúra. Haladás
009 Humán tudományok általában

01 Könyvészet, bibliográfiák, katalógusok

02 Könyvtártan

021 Könyvtárügy. Könyvtárak alapítása, fenntartása, fejlesztése
022 Könyvtárak épülete, berendezése
023 Könyvtárvezetés
024 Könyvtárhasználat
025 Könyvtári ügyvitel
026 Szakkönyvtárak
027 Általános könyvtárak
028 Olvasás. Olvasáspszichológia, Olvasáspedagógia.

030 Referenszkönyvek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak

050 Folyóiratgyűjtemények 06 Szervezetek, testületek, kongresszusok 08 Gyűjteményes művek 09 Kéziratok, könyvritkaságok

1 Filozófia, Pszichológia

19 Filozófiatörténet 11 A lét filozófiai problémái

111 Általános metafizika
113 Általános természettörvények
114 Tér
115 Idô
116 Mozgás, Keletkezés. Fejlôdés.
117 Anyag
118 Erô. energia
119 Mennyiség. Szám.
122 Okság (kauzalitás)
123 Szabadság és szükségszerűség. Véletlen. Fatalizmus.
124 Teleológia
125 Végesség. Végtelenség.
128 Lélek. Élet és halál mibenléte
129 Az egyén lelkének eredet és sorsa

13 A szellem filozófiája. A szellemi lét metafizikája.

133 Az okkult jelenségek

14 Filozófiai rendszerek és állásfoglalások

140 Lehetséges filozófiai állásfoglalások. Rendszertipológia.
141 Filozófiai álláspontok fajtái

159.9 Pszichológia

159.9.01 A lélektan filozófiai elméletei. Metafizikai pszichológia. Racionális pszichológia.
159.91 Pszichofiziológia
159.92 Pszichikus fejlôdés és pszichikus teljesítôképesség
159.93 Érzet. Észlelés
159.94 Érzelem. Akarat. Cselekvés
159.95 Magsabbrendű szellemi folyamatok
159.96 Sajátos lelkiállapotok és lelki folyamatok
159.97 Rendellenes lelki jelenségek
159.98 Pszichotechnika

16 Logika. Logisztika. Ismeretelmélet.

161.1 A fogalom
161.2 Ítélet. Kijelentés.
162 Következtetés
164 Logisztika. Logikai kalkulus
165 Ismeretelmélet
167 Tudományos kutatás
168 Tudományos rendszertan

17 Erkölcs. Erkölcstan. Etika.

171 Egyéni erkölcs. Az ember kötelességai saját magával szemben
172 Társadalmi erkölcs. Szociáletika.
173 Családi erkölcs
174 Hivatási erkölcs. Foglalkozások erkölcstana
176 Szexuális (nemi) erkölcs
177 Erkölcs és emberi közösség. A társas érintkezés erkölcstana.
178 Erkölcs és mértékletesség. Önmegtartóztatás.
179 Az erkölcs különféle kérdései

2 Vallás. Teológia

21 Természetes vallás.Vallásfilozófia.

22 Biblia, Szentírás

221 Az Ószövetség zsidó kánon szerinti felosztása
222 Az Ószövetség történeti könyvei
223 Az Ószövetség költői könyvei
224 Az Ószövetség prófétái
225 Újszövetség
226 Az Újszövetség evangéliumai, az Apostolok Cselekedeteinek könyve, az Újszövetség szinoptikusai
227 Az Újszövetség apostolainak levelei
228 Apokalypsis (János Jelenéseinek könyve)
229.91 Ószövetségi apokrifek
229.92 Az Újszövetség apokrif iratai, pszeudoepigráf, illetve deutero-kanonikus könyvek
229.98 Ál-szentírások

23 Dogmatika. Theologia dogmatica. Rendszeres teológia


24 Morális teológia.Erkölcstan. Gyakorlati teológia. Aszkétika és misztika.

25 Lelkipásztorkodástan. Pasztorális teológia. Lelki gondozás.


26 A keresztény egyház általában. Alapítása és tevékenysége

27 Általános keresztény egyháztörténet

271 Szerzetesrendek
272 Vallásüldözések, vértanúk
273 Hitszakadások, tévtanok, skizmák
276 Patrisztika, patrológia, egyházatyák, egyházi írók

28 Különféle keresztény egyházak, felekezetek, szekták és közösségek.

281 Őskereszténység, ősegyház, keleti egyházak
282 Római katolikus vagy latin egyház. A Nyugati egyház általában
283 Anglikán egyház
284 Protestáns egyházak és felekezetek. Korai reformátori mozgalmak
285 Puritánok (Anglia, XVI-XVII.sz)
286 Újrakeresztelők
287 Methodisták
288 Unitáriusok, anttrinitáriusok
289 Papság nélküli, independens szekták, hitvallás nélküli új keresztények

29 Általános és összehasonlító vallástudomány. Nem-keresztény vallások. Mitológia.

291 Általános és összehasonlító vallástudomány, vallástörténet, hierológia
292 Ógörög és órómai vallás
294 Indiai vallások
295 Perzsa vallás
296 Zsidó (izraelita) vallás, judaizmus
297 Iszlám, mohamedánizmus
298 A mohamedánizmuson belüli vallási mozgalmak (pl. babismus)
299 Egyéb vallások

3 Társadalomtudományok

30 A társadalomtudományok elmélete és módszertana

303 Társadalomtudományi módszerek
308 Szociográfia. Társadalomrajz minôségi és mennyiségi nézôpontból.

31 Statisztika. Demográfia. Szociológia.

311 Statisztika
312 Népességstatisztika
314 Demográfia, népességtudományi kutatás

316 Szociológia

316.1 A szociológia tárgya
316.2 Szociológiai irányzatok
316.3 A társadalom szerkezete
316.4 Társadalmi folyamatok
316.6 Szociálpszichológia
316.7 A társadalmi élet kulturális összefüggései

32 Politikatudomány

32.019.5 Közvélemény. Politikai propaganda, agitáció
32:016 Politikatudomány szakbibliográfiái
321 A politika szervezeti formái
323 Belpolitika (földrajzi alosztásokkal is)
324 Választások. Népszavazások
325 Vándorlás. Telepítés. Gyarmatügy
326 Rabszolgaság. Jobbágyság
327 Nemzetközi politika. Külpolitika (földrajzi alosztásokkal)
328 Törvényhozó testületek. Kormányok
329 Politikai pártok (szervezetek) és mozgalmak

33 Közgazdaságtan

330 Közgazdaságtudomány
330.1 Közgazd. általában. Alapfogalmak, érték, tôke, alapok.
330.3 Gazdasági mozgás
330.4 Matematikai közgazdaságtan
330.5 Nemzeti vagyon. Társadalmi össztermék. Nemzeti termék. Népgazdasági mérlegek. Nemzetgazdasági elszámolás
330.8 Közgazdasági elméletek és tanok története. A közgazdasági tantételek története.
331 Munkaügy. Munkáltató. Munkavállaló. Munka. Munkagazdaságtan. Munkaszervezés
332 Regionális gazdaság. Föld és telek. Lakásgazdaság
334 Gazdasági szervezetek és együttműködési formák (lsd 658 is)
334.7 Gazdasági szervezeti formák, együttműködési formák
336 Pénzügy
338 Gazdasági helyzet. Gazdaságpolitika. Gazdaságirányítás
339 Kereskedelem. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Világgazdaság.

34 Jog. Jogtudomány

340 A jog általában. A jog módszerei és segédtudományai
341 Nemzetközi jog
342 Államjog. Alkotmányjog. Közjog. Államigazgatási jog
343 Büntetőjog. Büntetőeljárás. Kriminológia
344 Katonai büntetőjog
347 Polgári jog. Magánjog
348 Egyházjog
349 Speciális jogok
349.2 Munkajog
349.3 Társadalombiztosítási jog
349.7 Atomjog

35 Államigazgatás. Közigazgatás. Államigazgatási jog.Közigazgatási jog. Hadtudomány

35.07 Államigazgatási intézmények
35.08 Államigazgatási szolgálat. Államigazgatási tisztségviselők. Közalkalmazottak. Hivatalos személyek
351 Az államigazgatás sajátos feladatai és ágai
352 Alapfokú igazgatás. Helyi igazgatás. Az államigazgatás helyi szervei. A községi és városi igazgatás szervei. Helyi önkormányzatok
353 Középfokú igazgatás. Regionális önkormányzatok
354 Felsőfokú igazgatás. Az államigazgatás központi szervei. Minisztériumok
355 Hadtudomány általában
356 Gyalogság. Vezérkar. Katonai igazgatás és segédszolgálatok.
357 Lovasság. Gyorsan mozgó alakulatok.
358 Tüzérség. Műszaki alalkulatok. Légierő
359 Haditengerészeti erő. Tengeri haderőnem. Hadiflotta.

36 Szociális gondoskodás. Lakásügyek. Fogyasztási érdekek. Biztosításügy.

364 Szociális gondoskodást igénylô szociális problémák, szociális gondozás fajtái
364.1 A jólétet befolyásoló általános problémák
364.2 A szociális segítségnyújtást szükségessé tévô problémák
364.4 A szociális segítségnyújtás fajtái
365 Lakásigények. A lakásszükséglet kielégítése.
366 Fogyasztói érdekek
368 Biztosításügy
369 Társadalombiztosítás
369.01 A társadalombiztosítás elmélete, célja, alapelvei
369.2 Munkaképtelenség esetére szóló társadalombiztosítás
369.3 Munkanélküliség esetére szóló szolgáltatás
369.5 Öregségi biztosítás
369.6 Hátramaradottak biztosítása (özvegyek, árvák pénzügyi ellátása)
369.7 Családipótlék-biztosítás. Biztosítás gyermekek részére.
369.8 Szociális segély

37 Nevelés és oktatás

37.01 A nevelés és oktatás alapjai
37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdései (alapelvek, módszerek)
37.03 Értelmi nevelés, személyiségformálás
37.04 Nevelés a növendék szempontjából. Pedagógiai tanácsadás
37.05 Iskolafenntartók
37.06 Társadalmi problémák, kapcsolatok. Szociális helyzet és környezet. Iskola és tanulók kapcsolata. Személyes kapcsolatok.
37.07 Igazgatási kérdések
37.08 Személyzeti kérdések
371 Oktatás és nevelés szervezési kérdései
372 Iskoláskor elôtti nevelés és az elemi oktatás tartalma, tevékenységi formái. Valamennyi iskolafokozat és iskolatípus tantárgyai
373 Általánosan képzô iskolák
374 Iskolán kívüli nevelés és oktatás. Népművelés. Ifjúsági munka. Felnôttoktatás.
376 Különleges csoportok nevelése és oktatása
377 Szakképzés, szakiskolák
378 Felsôoktatás. Egyetemek. Fôiskolák.
379.8 Szabad idô felhasználása

39 Etnográfia

390.4 Ruhátlanság, nudizmus
391 Ruházat, viselet
392 A magánélet szokásai és hagyományai
393 Halotti szokások, temetkezési szokások
394 Közéleti, társasági szokások
395 Társadalmi érintkezés szabályai, etikett, illemszabályok
396 Nôkérdés
397 Nem államalkotó népek és törzsek erkölcsei és szokásai
398 Folklór, szellemi néprajz
398.2 Népi próza
398.3 Néphit, népszokások
398.4 Természetfölötti lények és jelenségek
398.5 Népi olvasmányok, népi színjátékok
398.6 Találós kérdések, kikiáltások
398.7 Álmoskönyvek, álomfejtés
398.8 Népdal
398.9 Közmondások, szállóigék, tréfák
398.95 Népi növény-, állat- és helynevek

5 Matematika és természettudományok

50 Általános természettudományos művek
501 Általános művek az egzakt természettudományokról
502 A természet. Természetvédelem...stb.
504 Környezettudomány

51 Matematika

510 A matematikai alapvető és általános vizsgálódásai
512 Algebra
514 Geometria
515.1 Topológia
517 Analízis
519.1 Kombinatorikus analízis. Gráfelmélet
519.2 Valószínűségelmélet és matematikai statisztika
519.6 Számoló matematika, numerikus analízis és programozás. Számítógép-tudomány
519.68 Számítógépprogramozás
519.7 Matematikai kibernetika
519.8 Operációkutatás

52 Csillagászat. Geodézia

520 Mérőberendezések és módszerek
521 Elméleti csillagászat
523 Naprendszer
524 Csillagok. Világegyetem
527 Navigáció
528 Geodézia. Térképészet
529 Kronológia. Naptárak. Időmeghatározás

53 Fizika

531 Szilárd és merev testek mechanikája
532 Folyadékok mechanikája
533 Aerodinamika
534 Akusztika
535 Fénytan
536 Hőtan
537 Villamosság. Mágnesség
538.9 Kondenzált anyag fizikája
539 Az anyag fizikai szerkezete

54 Kémia

54.01 Kémiai anyagok és rendszerek. Eredet. Előfordulás. Fázisok
54.02 Összetétel. Szerkezet. Izotópok
541 Elméleti kémia
542 Gyakorlati, laboratóriumi, preparatív és kísérleti kémia
543 Analítikai kémia
546 Szervetlen kémia
547 Szerves kémia
548 Kristálytan
549 Ásványtan

55 Földtudományok

550 A geológia segédtudományai
551 Általános földtan
552 Kőzettan. Petrográfia
553 Gazdasági földtan. Teleptan. Ásványok, ércek kőzetek telepei
556 Hidroszféra. Víz általában. Általános hidrológia

56 Őslénytan, Paleontológia

56.0 Általános őslénytan
56.01 Általános elméletek
56.02 Fosszilia-félék
56.07 Vizsgálati módszerek. A fossziliák meghatározása
561 Paleobotanika rendszertana
562/569 Paleozoológia rendszertana

57 Biológia

57.01 Általános törvények, elméleti szempotok, jellemző vonások és tulajdonságok
57.02 Biológiai és etológiai (viselkedési) folyamatok: működés, környezeti kölcsönhatás
57.03 Jellemző tulajdonságok változásának összesége. Biológiai jelenségek és folyamatok sebessége. Kinetika. Egyensúly
57.04 Hajtóerők, hatások
57.05 Szabályozó folyamatok elvei különböző szinteken
57.06 Élő szervezetek nevezéktana és rendszertani osztályozása
57.07 Kihalt fajok, rendek, stb. Növényi, állati és emberi fosszilis maradványok
57.08 Biológiai technika
572 Embertan, antropológia
573 Általános és elméleti biológia
574 Általános ökológia
575 Genetika
576 Sejttan
577 Az élet anyagi alapjai
577.0 Elméleti tulajdonságok
577.1 Biokémia
577.2 Molekuláris biológia
577.3 Biofizika
578 Virológia
579 Mikrobiológia

58 Növénytan

581 Általános növénytan
581.1 Növényélettan
581.2 Növénybetegségek
581.3 Növényembriológia
581.4 Növénymorfológia. Növényanatómia
581.5 Növényökológia
581.6 Alkalmazott növénytan
581.8 Növényszövettan
581.9 Növényföldrajz
582 Növényrendszertan

59 Állattan

591 Általános állattan
591.1 Állatfiziológia
591.2 Állatbetegségek
591.3 Állatok embriológiája. Fejlődéstan (ontogénia) Egyedfejlődés
591.4 Állatanatómia
591.5 Állatökológia
592//599 Állatrendszertan
592 Gerinctelenek
594 Puhatestűek. Mollusca
595 Szelvényezett testűek. Ízelt állatok. Articulata
596/599 Gerinchúrosok. Chordata
597/599 Gerincesek. Vertebrata
597 Halak. Pisces. Ichthyologia
598 Sauropsida
599 Emlősállatok. Mammalia

6 Alkalmazott tudományok

61 Orvostudomány

61:796.1 Sportorvostan
61(091) Orvostudomány története
611 Általános anatómia
612 Élettan. Fiziológia
613 Általános személyi higiéné
614 Közegészségügy. Balesetvédelem. Társadalomorvostan
615 Gyógyszertan
616 Patológia. Kórtan.
616—002.77 Reumatológia
616—006 Onkológia
616—008 A szervek működésének és ellenállóképességének zavarai
616—039.76 Intenzív kezelés
616—036.2(231) Trópusi betegségek
616—053.2 Gyermekgyógyászat
616—053.31 Neonatológia
616—053.9 Geriátria
616—07 Laboratoriumi diagnosztika
616—08 Kezelés, orvosi ellátás, a kezelés mikéntje
616—083 Betegápolás, beteghigiéne. Ápolástan.
616—089 Sebészeti, műtéti kezelés
616—092 Kórélettan. Kórélettan.
616.1 A vérkeringés szerveinek betegségei
16.2 A légzőszervek betegségei
616.3 Az emésztőszervek betegségei
616.4 A vérképző rendszer, a nyirokrendszer, a belső elválasztású mirigyek betegségei
616.5 Bőrgyógyászat
616.6 Urológia
616.7 Mozgásszervek. A mozgás patológiája
616.8 Idegkórtan
616.89 Pszichiátria
616.9 Fertőző és ragályos betegségek
617 Ortopédia. Sebészet. Szemészet
617—001 Traumatológia
617.3 Ortopédia
617.5 Egyes tesztrészek sebészete. Sebészeti topogaráfia
617.7 Szemészet
618 Nőgyógyászat. Szülészet
619 Állatorvostudomány

62 Mérnöki tudományok. Technika

620 Anyagvizsgálat. Anyagismeret
621 Gépészet. Magtechnika. Elektrotechnika
622 Bányászat
623 Haditechnika
624 Építőmérnöki tudományok
625 Szárazföldi utak technikája
626/627 Vízépítés
626 Vízépítés általában
627 Víziutak és kikötők építése
628 Egészségügyi mérnőki technika
629 Járműtechnika

63 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat

630 Erdészet
631 Mezőgazdasági üzemtan
632 Növényi károk , Növénybetegségek. Növényvédelem
633 Növénytermesztés
634 Gyümölcstermesztés és szőlőművelés
635 Kerti Növények
636 Állattenyésztés általában
637 Tej, hús, állati termékek
638 Rovarok és egyéb ízeltlábúak tartása, tenyésztése
639 Vadászat. Halászat. Haltenyésztés

64 Háztartás

640 A háztartások fajtái
640.7 Üdülők, hétvégi házak háztartása
641 Élelmiszerek. Ételek és elkészítésük
642 Étkezések. Asztali edények és étkészletek
643 Lakás
644 Higiéniai és kényelmi eszközök a lakásban
645 Lakberendezés
646 Ruházat és testápolás a háztartásban
647 Háztartási személyzet
648 Mosás és tisztítás
649 Gyermekek, betegek, vendégek ellátása

65 Szervezés. Ügyvitelszervezés. Üzemvezetés. Üzemszervezés.

65.01 Módszertani kérdések. A szervezés elmélete és gyakorlata
651 Irodaszervezés. Irodatechnika
654 Híradásügy. Távközlés
655 Grafikai iparok. Nyomdászat. Kiadók. Könyvkereskedelem
656 Közlekedés és posta szervezése
657 Számvitel. Könyvvitel.
658 Üzemgazdaság. Kereskedelmi technika
658.1 Vállalati formák. Pénzügyek.
658.3 Személyzet. Emberi tényezô. Üzemi legkör. Human relations.
658.5 A gyártás szervezése. Gyártástervezés. Konstrukció. Gyértésellenôrzés.
658.6 Kereskedelmi technikák. Árak. Szolgáltatások.
658.7 Bevásárlás. Beszerzés. Raktárkezelés.
658.8 Értékesítés. Eladás. Marketing.
658.9 Egyéb kereskedelmi ügyletek (Haszonbérlet. Elôfizetéses, folyamatos ügyletek)
659 Hirdetésügy. Reklám. Információ. Közvélemény-alakítás.

66 Vegyipar és rokon iparágak. Kémiai technológia

66.01 Vegyészmérnőki tudományok
66.02 Vegyipari müveletek és berendezések
66.03 Az egyes vegyipari ágazatok sajátos eljárásai és berendezései
66.04 Hőkezelési eljárások és berendezések
66.05 Vegyipari gépek és készülékek
66.06 Folyadékok kémiai technológiája
66.07 Gázok kémiai technológiája
66.08 Fizikai és kémiai eljárások és berendezések a vegyiparban
66.09 Kémiai reakciók
661 Vegyi anyagok. Kemikáliák. Gyártás és felhasználás
662 Pirotechnika. Robbantóanyagok. Hőtechnika
663 Mikrobiológiai iparok
664 Élelmiszerek előállítása és tartósítása
665 Olajok , zsírok, viaszok fényezőanyagok, ragasztóanyagok
666 Üveg. Kerámia. Zománc. Mükő. Cement. Szilikátkohászat
667 Festéstechnikai iparágak
669 Kohászat. Fémekés ötvözetek

67 Iparágak és mechanikai technológiák

671 Nemesfémekből és drágakövekből készült tárgyak
672 Vasból és acélból készült tárgyak
673 Nemvasfémekből készült tárgyak
674 Faipar
675 Bútoripar. Szőrmeipar. Műbőrgyártó ipar
676 Papíripar
677 Textilipar
678 Gumi- és műanyagipar
679 Különféle anyagok megmunkálása

68 Iparágak. Továbbfeldolgozó iparok

681 Finommechanika. Műszeripar
682 Kovácsiparok. Épületvasalások
683 Vasáruk
684 Bútorgyártás. Kárpitosipar
685 Bőrfeldolgozó iparok
686 Könyvkötés. Fémbevonatok. Üvegmesterség. Irodai felszerelések
687 Ruházati iparok

69 Építőipar. Építőanyagok

691 Építőanyagok. Építőelemek
692 Épületrészek
693 Kőművesmesterség
694 Faszerkezetek. Ácsmesterség. Épületasztalosság
696 Egészségügyi, gáz-, gőz és elektromos berendezések épületekben
697 Épületek fűtése, szellőztetése, klimatizálása
698 Befejező és díszítő munkák az építőiparban

7 Művészetek

7.01 Művészetelmélet
7.02 A művészet technikája
7.03 Művészeti stílusok
7.04 Művészeti ábrázolás tárgyai, Ikonográfia

71 Területrendezés

711 Területrendezés. Város- és falurendezés
712 Természetes és mesterséges (tervezett) táj.Tájalakítás.Tájrendezés. Kertépítés. Parképítés
719 Tájvédelem

72 Építészet

72.01 Építészet elmélete
72.02 Építészet technikája
72.03 Építészeti stílusok
72.04 Építészeti részletek, díszítés, ornamentika
721 Épületek tervezése
725 Középületek
726 Egyházi épületek
727 Művelôdési, tudományos célú épületek
728 Lakóépületek

73 Szobrászat

73.02 Szobrászat technikája
73.04 Szobrászati ábrázolás tárgyai
736 Kô - és fémmetszés. Pecséttan
737 Éremtan. Numizmatika
738 Művészi kerámia
739 Ötvösművészet

74 Rajzművészet

745 Iparművészet
746 Kézimunka
747 Lakásművészet, belsôtérművészet
748 Üvegművészet
749 Művészi bútorzat

75 Festészet

75.02 Festészet technikája
75.03 Festészeti stílusok
75.04 Festészeti ábrázolás tárgyai
75.05 A festészet gyakorlati alkalmazása

76 Grafikai művészetek

76.01 Grafikai művészetek esztétikája
76.02 A grafikai művészet technikája
761 Magasnyomás
762 Mélynyomás
763 Síknyomás, litográfia
766 Alkalmazott grafika
769 Metszetgyűjtemények

77 Fényképezés

77.01 Fényképezés elmélete
77.02 Fényképészeti eljárások
77.03 Dokumentum-fényképezés
77.04 Fényképezés az ábrázolás témája szerint
771 Fényképészeti felszerelések, eszközök, anyagok
772 Fényképészeeti eljárások
778 A fényképezés alkalmazásai
778.5 Mozgófényképezés, kinematográfia
778.6 Színes fényképezés

78 Zene

78.01 Zeneelmélet
78.02 Zeneművek elôállításának technikája
78.03 Zenei stílusok

79 Szórakozás

791.43 Filmművészet
792 Színházművészet
793 Társas szórakozások
794 Asztali játékok
796 Sport
797 Vizisportok
798 Lovassport
799 Horgászat, halászat

8 Nyelv és irodalom

800 A nyelv általános kérdései

800.1 A nyelv filozófiája, eredete és fejlődése.
800.2 A nyelvek ősformái és fejlődési szakaszai
800.6 Nyelvhelyesség
800.7 Gyakorlati nyelvismeret
800.8 A nyelvek általá nos csoportosítása, felosztása és osztályozása
800.9 Jelnyelvek, amelyek nem írásos és nem nyelvi szavakon alapszanak

801 A nyelvészet és filológia kérdései általában

801.1 Helyesírás és kiejtés
801.2 Szótan. Szófajok (beszédrészek)
801.3 Lexikológia. Szókincs. Szótárak
801.4 Hangtan. Fonetika. A beszédhangok
801.5 Nyelvtan (szűkebb értelemben).Jelentéstan, alaktan, mondattan
801.6 Verstan. Prozódia
801.7 A filológia segédtudományai
801.73 Szövegkritika. Hermeneutika
801.8 A nyelvészet és filológia forrásai. Szövegkiadások. Nyelvemlékek

Egyes nyelvek

809.451.1 Magyar nyelv


82 Világirodalom, irodalomtudomány

82:014 Világirodalmi folyóiratok bibliográfiája. Repertóriumok
82:016 Szakbibliográfiák, világirodalom, irodalomtudomány
82(03) Világirodalmi lexikonok, enciklopédiák
82(091) Egyetemes irodalomtörténetek
82(091)-1 A költészet története
82(091)-14 Líratörténet
82(091)-2 Drámatörténet
82(091)-31 Regénytörténet
82A/Z Egyes szerzők művei
82-821 Szerzői gyűjtemények
82-822 Világirodalmi szöveggyűjtemények
82.0 Irodalomtudomány általában
82.01 Irodalmi esztétika. Az irodalom bölcselete.
82.015 Irodalmi irányzatok, áramlatok
82.03 Fordításelmélet
82.08 Műfajelmélet. Stilisztika. Narratológia
82.08-14 Líraelmélet
82.08-2 Drámaelmélet
82.08-31 Regényelmélet
82.085 Retorika
82.09 Irodalmi kritika
82.091 Összehasonlító irodalomtudomány

Egyes irodalmak

894.511 Magyar irodalom

9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem

91 Földrajz. Geográfia. A Föld és országainak tanulmányozása. Utazások. Regionális földrajz

910 A földrajz általános kérdései
910.1 Földrajztudomány elmélete, rendszere és módszerei
910.2 A földrajzi kutatások utazások módja és technikája
910.3 Sajátos jellegü területek kutatása
910.4 Földrajzi felfedező utak. Expediciók
911 Általános földrajz. Geofaktorok
911.2 Természeti földrajz
911.3 Gazdasági-társadalmi földrajz
911.37 Települések. Településtudomány. Településföldrajz
911.5 Tipológiai földrajz
911.6 Regionális földrajz
911.7 Összehasonlító földrajz
911.8 Normatív földrajz
911.9 Alkalmazott földrajz
912 Egy földterület nem szöveges ábrázolásai: képek, látképek, diagrammok, kartogrammok, atlaszok, földgömbök
913 Regionális földrajz
914/919 Az egyes országok leírása sajátosan földrajzi szempontból

902 Régészet

903/904 Ősrégészet. A történelmi korok kulturális maradványai. Régiségek

929 Életrajz. Biográfia és rokon tudományok

929.5 Genealógia
929.6 Heraldika. Címertan
929.7 Nemesség. Nemesi címerek
929.9 Zászlók. Lobogók

930 Történelem. Történettudomány. Történeti segédtudományok

930.1 A történettudomány elmélete. Történetfilozófia
930.2 Az írott forrásokon alapuló tanulmányozás módszerei
930.22 Oklevéltan. Diplomatika
930.23 Történeti forráskritika
930.24 Történelmi kronológia
930.25 Levéltártan
930.27 Epigráfia. Paleográfia
930.8 Összefoglaló általános történeti áttekintések
930.85 Művelődéstörténet (földrajzi alosztásokkal)
931 Az ókori népek története
931.5 Ókori Kína
932 Ókori Egyiptom
933 A zsidó nép története
934 India és Indokína
935 Az ókori kelet
936 Az észak-, a nyugat- és a kelet-európai törzsek, a germánok, a kelták és a szlávok története
937 A római birodalom története
937.5 Az etruszkok története
938 Az ókori görög államok története
940 Európa története
940.1 A középkor története
940.2 Az újabbkor története
940.3/.4 Az első világháború története
940.5 A két világháború közötti időszak
940.53./54 A második világháború története
940.55 A második világháború utáni időszak

Egyes országok, területek története

943.9 Magyarosrszág története
A lap eredeti címe: „http://wiki.mokka.hu/wiki/ETO_jelzetek
Személyes eszközök